tugila
Programm NOORTE TUGILA
„Räpina Avatud Noortekeskus” on partneriks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt koordineeritavale programmile “Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm”, mis on seadnud eesmärgiks pakkuda 2016-2018 lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele.
Eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tugitegevused on suunatud kohalikule tasandile ehk noorele võimalikult lähedale ja tema igapäevaelu keskkonda. Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema. Ühe noore kohta nähakse programmis aktiivset olekut üks kuni kuus kuud. Programmi lõppedes jälgitakse noore tegevusi veel vähemalt 6 kuud.
Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.
Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee.
Vaata lisaks:
Noorte tööturule toomine vajab noorte endi poolt disainitud lahendust
Noortegarantiid
Oled noor ja soovid rohkem teada tööturust, tööelust ja haridusvõimalustest? Vali nimekirjast lähim noortekeskus ja lepi kohtumine kokku.

Noorte Tugila jätkub 2019-2021

Noorte Tugilad paiknevad kõikjal Eestis.

2019-2021 soovitakse jõuda veel ligi 6000 nooreni.

Riik jaotub piirkondadeks, koondades enda alla mitu kohalikku omavalitsust. Esimesel perioodil oli programmiga ühinenud 50 noortekeskust, mis pakkusid teenust kokku 56 KOVis. 2019-2021 on kaasatud Lõuna-, Ida-, Kesk-, ja Lõuna-Eestis ligi 30 noortekeskust, Tallinnas pakub NEET- noorte tugiteenust Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Iga tugila suudab täiskoormuse korral tegutseda kuus kuni 30 noorega. Jälgime, et igas Tugilas saaks nõu ja abi vähemalt 53-70 noort aastas. Probleemsematele piirkondadele pakume mahukamat tuge.

Noorte Tugila toetab noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.

Kogu programm dokumenteeritakse Noortekeskuste Logiraamatus, mis annab hea ülevaate noore väljakutsest sisenemisel tööellu.

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Noortegarantiiga on seotud ka eesti ANK poolt koorineeritav Nopi Üles programm, Eesti Töötukassa kaudu pakutav teenus „Minu esimene töökoht“ , Eesti Noorsootöö Keskus (töösuve programm, mobiilsed kutselaborid) ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu kogukonnapraktika.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

 Haridus- ja TeadusministeeriumScreenshot 2020 09 29 at 21.37.46EL logodEesti Avatud Noortekeskuste Ühendus