Räpina Avatud Noortekeskus MTÜ projekt  „Keskkonnateadlik seikluskasvatuse

teenuse NOORTE VEEVÄRK  –arendamine“. 

 

Projekti abikõlblikkuseperiood: 1. november 2012 kuni 30. aprill 2014 (18 kuud).

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

 

 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital Eesti-Šveitsi Koostööprogrammi Vabaühenduste Fond Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2012.a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise ja käivitamise / teenuse äriplaanide elluviimise projektide toetamise taotlusvoor Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu otsustas 25. oktoobril toimunud koosolekul toetada: Räpina Avatud Noortekeskus MTÜ projekti„Keskkonnateadlik seikluskasvatuse teenuse NOORTE VEEVÄRK –arendamine“ (VÜF-SP12-35) summas 25 131,57 eurot.

Kokku laekus VÜF-SP12 taotlusvooru 37 taotlust. Tehnilise vooru läbisid 31 taotlust. 25. oktoobril toimunud KÜSK nõukogul otsustati toetada 18 projekti kogusummas 652 853,21 eurot.

 

Šveitsi Vabaühenduste Fondi (Šveitsi VÜF) üldeesmärgiks on suurendada kodanikuühiskonna panust majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kui arengu ja osaluse olulise aspekti arendamisse. Alaeesmärgiksarendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, mis aitavad kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Šveitsi VÜF toetab lisaks Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK, sihtkapital) põhikirjaliseks eesmärki aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

 

Räpina Avatud Noortekeskus MTÜ projekt „Keskkonnateadlik seikluskasvatuse teenuse NOORTE VEEVÄRK –arendamine“. Projekti abikõlblikkuse periood: 1.november 2012 kuni 30. aprill 2014 (18 kuud).

Eesmärk:

  • Äriplaani rakendamisel suuta projekti lõppedes iseseisvalt koostöös KOVidega majandada ja muuta seikluskasvatuslik tegevus minimaalsete püsikuludega jätkusuutlikuks.

  • Arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises.

  • Läbi seikluskasvatuse parendada noorte elu ja soodustada arengut, aidates noortel püstitada eesmärke ning kasutada nende saavutamiseks noores endas peituvaid ressursse.

  • Teenuse arendamisel arvestada, et teenus oleks kättesaadav kõigile noorteühendustele ja ka noortega tegelevatele inimestele (noorsootöötajad, õpetajad, vanemad) üle Eesti.

Teenuse valdkond:Teenuse valdkonnaks on keskkonnateadlik seikluskasvatus noorsootöös.

Seikluskasvatus on üks kogemusõppe meetodeid kus ei ole ainult põnevad seiklused ja aktiivsed tegevused Võhandu ja Ahja jõel, Peipsi ja Lämmijärvel ja nende kallastel vaid kus koos tegevusega tuleb leida lahendusi vastastiku ja meeskonna suhetes, väärtushinnangutes, samuti erinevast kultuuritaustast tingitud probleemidele. Võimalus ennast proovile panna, õppida looduses viibimist ennast ja keskkonda kahjustamata. Käesolev äriplaan keskendub eesmärgile pakkuda noorsootöös huvitegevust koos ennetustegevustega, looduslikult kaunis Põlvamaal.

Projekti raames hangitakse teenuse stardiks vajaminevad vahendid. Kanuud, kanuude vedamiseks käru ja raami, seikluskasvatusliku tegevuse arendamiseks vastavad vahendid, sh fotoaparaadi jms. Meeskonnaliikmed saavad, et tagada kvaliteetne teenus ka projekti lõppedes, teenuse arenguks vajalikud koolitused, turunduseks erinevad reklaamvõimalused. Nende seas toimuvad teenuse pakettide reklaammatkad:

1. Ühe-päevane Räpina KOV esindajad;

2. Kahe-päevane Põlva ja Tartumaa KOV esindajad, noorsootöötajad, huvijuhid, noored;

3. Kolme-päevane Koostööpartnerite KOVide noortele ja nende juhendajatele.

Projekt lõpeb avaliku üritusega, kus valgustatakse üldsusele kogu projekti käiku. Jagatakse eduelamusi ja analüüsitakse tehtut ja suunatakse pilk tulevikku.

 

Räpina Vallavalitsus ja Kambja Vallavalitsus on koostööpartneriteks, kes on huvitatud teenuse ühisest arendamisest ja on valmis sisuliselt ning finantsiliselt vastavalt äriplaanile panustama NOORTE VEEVÄRK elluviimisesse ja projekti elluviimise järgselt koostöös MTÜ Räpina Avatud Noortekeskusega teenust pakkuma.

 

NOORTE VEEVÄRK kodulehekülg www.noorteveevärk.ee on loomisel , kus kajastatakse kogu meie tegevus. Info teenuse pakettide, toimumiste ning hindade kohta. Saab vaadata marsruute.