Räpina ANK - Ringid

Projekt „Murdepunkt“

 

Projekt „Murdepunkt“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“.

Projekti kestus: 16 kuud 
Toimumisaeg: 01.01.2015- 30.04.2016
Toetussumma: 170 000 eurot
Projekti koordinaator: MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Projekti eesmärk on alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetustöö muutmine 2016. aasta veebruariks projekti partnerite piirkondades tõhusamaks. Selleks kasutatakse efektiivsemalt võrgustikus olemasolevaid ressursse ning rakendatakse noortekeskuses alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks spetsiaalselt loodud sotsiaalset programmi (mõjutusvahendit).

Projekti perioodil luuakse 20 noortekeskuse juurde üle Eesti (kokku 12 maakonnas) mobiilsed 2-liikmelised meeskonnad, kes pakuvad alaealistele õigusrikkujatele ja õigusrikkumise riskis olevatele noortele ennetuslikku sotsiaalset programmi ning saavad selleks eelneva väljaõppe.

Noorsootöö põhimõtteid arvestava sotsiaalse programmi töötab välja tõenduspõhiste metoodikate alusel oma ala spetsialistidest koosnev ekspertgrupp. Programmi sihtrühmaks on 13-17-aastased riskikäitumisega noored, sh õigusrikkujad. Programm julgustab noori kaasa rääkima nende isiklikku elu mõjutavate otsuste tegemisel ning katsetama eakaaslaste grupis uusi käitumisviise, mis toetavad noore eneseväljendust ja on vastuvõetavad laiemale kogukonnale.

Projekti lõppedes on saanud täiendkoolitust vähemalt 130 alaealiste õigusrikkujatega tegelevat spetsialisti üle Eesti ning piirkondlikud võrgustikud on töötanud välja süsteemi alaealiste õigusrikkujate ja riskikäitumisega noorte suunamiseks noortekeskuse sotsiaalsesse programmi oma piirkonnas. Sotsiaalse programmi ja projektitegevuste mõju hinnatakse loodava metoodika alusel.

Projekt on loodud ühisprojektina 30 partneriga

Projekti tegevusi rakendatakse 13 maakonnas 27 projektipartneri poolt (1 maavalitsus; 14 kohalikku omavalitsust; 10 mittetulundusühingut; 2 rehabilitatsiooniasutust – Maarjamaa Hariduskolleegium; Jõhvi noorukite ravi- ja rehabilitatsioonikeskus), kes on seotud kokku rohkem kui 50 noortekeskusega.

Metoodilisi teadmisi jagavad projektipartneritena Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuur, Maanteeamet ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’istwww.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

Rohkem infot: Anne Õuemaa, anne.ouemaaank.ee, tel. +372 5236 504

www.ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 

Projektikonkursi Nopi Üles eesmärk on toetada noorte omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist. Nimetatud konkursi kaudu omandavad noored uusi oskusi, saavad uusi kogemusi ja arendavad  ettevõtlikkust. 

Tegevuste tulemused aitavad edendada noorte aktiivset eluhoiakut, mille läbi noored panustavad kogukonna arengusse. Seeläbi tõuseb noorte teadlikkus töömaailmas toimuvast ning suureneb ka valmisolek vabatahtlikult tegutseda. See kõik mõjutab noorte konkurentsivõimet tuleviku tööturul.Räpina Avatud Noortekeskuse „Nopi Üles“ projekt on õpperuumi/kööginurga kaasajastamine, kus hakatakse valmistama pärast pikka koolipäevi maitsvaid sööke, õppima uute roogade valmistamist, toidukunsti saladusi ja palju muid eluks vajalikke oskusi.

Mõte ja idee noortekeskusesse rajada õpperuum (kaasajastatud kööginurk) oli noortel juba ammu valmis, aga eks paljud asjad nagu seegi jäi raha taha. Kui tuli võimalus sellisest toredast ja noortesõbralikust projektikonkursist osa võtta, olid noored kohe väga hakkajad. Kiiresti täideti ettenähtud taotlusvorm ja postitati teele. Noorte idee kiideti heaks ja kinnituseks, et selle idee ja teostamise taga on ikka noored, mitte noorsootöötajad tuli projekti koordinaatoriga noortel pidada Skype kõne veendumaks, et idee on ikka reaalselt ka teostatav.

Järgmine samm oli aga eriti põnev et projekt saaks rahastuse, filmisid noored üles video, mis kirjeldas nende projekti vajalikkust. Video laeti üles Nopi Üles! Facbook´i lehele, kus saadi kokku kahe päevaga üle 200 meeldimise, mis iga päev kasvab veelgi. Koheselt alustasid noored eelarve ja tegevuskava paika panemisega. Tänaseks on leping allkirjastatud ja eeltööd käivad noorte taktikepi all juba täie hooga. Seinad, laed pahteldatud ning ootavad värvimist ja ka noorte endi poolt väljavalitud köögimööbel juba teel. Palju töid on veel ees aga usume, et suudame nii väikese ajaga nagu ühe kuu jooksul teha siiski kõik tööd ära tänu meie tublidele-hakkajatele noortele, vabatahtlikele, sõpradele ja noortekeskuse töötajatele.

Projekti lõpetamine toimub juba 14. oktoobril, kus toimub ka uue õpperuumi-kööginurga avamine ning meie noortekeskuse 14. sünnipäeva tähistamine. Oleme kõigile avatud!

Projektifondi "Nopi Üles tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine kirjeldatud tegevuste raames.

 Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee või www.facebook.com/nopiules

Sooviksime kaasajastada Räpina avatud Noortekeskuse kööginurka, kus hakata valmistama pärast pikka koolipäevi maitsvaid sööke, õppida uute roogade valmistamist kokandusringis. Meil on olemas meistrimeestest noored ja vabatahtlikud, kes on valmis kasvõi kohe ennast värviseks tegema, puudu on ainult 150 like'i. Ole hea ja toeta meie ideed like/meeldib nupuga. Nopi Üles projektifondist soovime taotleda 2000€ Projektifondi "Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Posted by Nopi Üles on 13. september 2016. a.

 

Räpina noortekeskuse kööginurga renoveerimine

 

Lõpparuanne

Projekt „Räpina noortekeskuse kööginurga renoveerimine“ toimus 14.09.2016- 15.10.2016 Räpina Avatud Noortekeskuses. Projekti korraldajad olid Alina Poduskina, Karen Rämson, Victoria Jürgenson. Neid juhendasid noortekeskuse juhataja Ene Pikner, noorsootöötajad  Kai Solovjev ja Kadri Jürgenson, Ruusa Põhikooli tööõpetuse õpetaja Viktor Pikner.  Osalejaid oli kokku 40, nende seas olid ka täiskasvanud vabatahtlikud.  Kööginurga valmimisse panustas oma aega ja energiat 33 noort, vanuses 7 kuni 26 aastased

Alustasime koosolekuga, kus tekkinud küsimustele leidsime lahendused. Noorte vahel jagati ülesanded, panime paika täpse tegevuskava koos tööjaotustega. Sellele järgnes köögi tühjendamine ja ettevalmistamine remondiks, mille jooksul selekteeriti vanad köögitarbed, nõud jm. Esimeseks remonditööks oli lae pahteldamine, lihvime ja värvimine. Sellele järgnes seinte värvimine, selle aja jooksul pandi kokku köögimööbel. Enne sisustamist kaeti põrand linoleumiga ning viidi läbi elektritööd. Viimaseks ülesandeks oli köögi sisustamine mööbliga. Projektile pandi punkt meeleoluka kööginurga avamisüritusega, kus ei puudunud ka lindi läbilõikamine, üritus toimus 14.10.2016 kus oli 58 osalejat. Kuna projekti läbiviimise aeg oli väga väike tuli tegutseda kiiresti, mis muutis olukorra pingeliseks. Kuid hea koostöö kandis vilja ning oleme oma kööginurga remondiga õigeaegselt ühele poole jõudnudTänu täiskasvanud vabatahtlikele, kes juhendasid noori remonditöödel said noored uusi kogemusi. Lemmikuks kujunes noorte seas seinte värvimine. Kõik tööd said õigeaegselt tehtud. Ajanappus tugevdas omavahelist suhtlust ning noorte kohusetunnet. Projekti käivitamise etapp oli väga tõhus, püstitati probleem, analüüsiti, otsiti lahendusvariante. Projekti kavandamise etapp oli üheks nõrgaks küljeks, eesmärgid olid küll selged ja üheselt mõistetavad, kuid tegevuskava selgus töökäigus oli pealiskaudne. Noortel puudus eelnev kogemus projekti läbiviimisel ja seega tekkis palju arusaamatusi.  Kuna projekti jooksul oli vaid kaks koosolekut, puudus tööde teostuse järjekord, mis omakorda takistas noorte kaasamist. Puudus kindel tegevuskava, kus oleks olnud märgitud noored, kes viivad läbi antud tööd, seetõttu puudusid kindlad töö läbiviijad ja olime kohustatud pidevalt kaasama projekti käigus erinevaid uus noori, kellel oli aega ja tahtmist panustada. Soovitame edaspidi enne rahastuse taotlemist läbida projekti juhtimise koolitus ning kommunikatsiooni ja teavitustegevuse koolitus. Samuti  saata oma projektitaotlus varem, et rahastuse saamisel oleks piisavalt aega projekti planeerimiseks ja läbiviimiseks.

Projekti lõpetamisel toimus põhjalik analüüs, mille käigus analüüsisime oma projekti kulgemist. Tõime välja, mida on vaja arendada ja analüüsisime enda tugevusi. Meie idee kaasas palju noori, tänu tugevatele juhendajatele, motiveeritud vabatahtlikele ületasime iseennast niivõrd pingelisel perioodil. Suutsime oma kohustuste kõrvalt konfliktivabalt  projekti lõpuni  viia ebareaalselt lühikese ajaga.

 

Projekti käigus omandasime uusi oskusi ja saime juurde kogemusi, arenes ettevõtlikkus:

·      Aruannete koostamine

·      Üksteisega arvestamine

·      Aja planeerimine

·      Mööbli jooniste lugemine ja kokkupanek

·      Tööde planeerimise ja teostamise järjekord

·      Omavaheliste suhtluste areng

·      Seina värvimise oskus

·      Pahteldamise oskus

·      Uus kogemus

·      Julgus ise teha ja otsustada

·      Eneseületus

·      Pealehakkamine

·      Kohusetunne

·      Valmisolek vabatahtlikult tegutseda

·      Analüüsimisoskus

·      Uued teadmised finantsmaailmas

Soovime veel lisada, et meil on väga hea meel, et on olemas selline programm kuhu saavad noored ise oma ideed välja pakkuda ja ka koheselt realiseerida.

Me oleme kõik väga uhked, et me saime hakkama ja meie noortekeskuses on nüüd suurepärane võimalus kus noored saavad tundma õppida söögitegemise kunsti. Tulge meile külla ja me kostitame teid meie kaunis köögis! Ise tehtud – hästi tehtud!

 

 

VII VALLA ÜHISTEGEVUSED

Koostöögrupp Põlva 1, kuhu kuuluvad Ahja, Mikitamäe, Mooste, Orava, Räpina, Veriora ja Värska vallad, osaleb kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2-aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: 11. oktoober 2016 kuni 10. oktoober 2018

Programmi maksumus: 143 575 eurot

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Ahja, Mikitamäe, Mooste, Orava, Räpina, Veriora ja Värska valdade noori on kaasatud noorsootöösse.

Lisainfo: ilmumisel

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse täielikult haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine" alusel Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel.